Deltagerinformation

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Forsøgets titel: Det Danske Bloddonorstudie

Vi vil spørge, om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse af årsagen til, at bloddonorer har et bedre helbred end andre danskere? Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt og du vil ligeledes blive informeret af personalet i blodbanken. Du er velkommen til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til samtalen. Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive samtykkeerklæringen. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage. Dette vil ikke have indflydelse på hverken din nuværende eller fremtidige mulighed for at være bloddonor.

Formål med forsøget
Formålet er at finde årsagen til, at blodonorer har et bedre helbred end mennesker, som ikke donerer blod, derunder at undersøge om årsagen skyldes gener (arveanlæg), forhold indenfor immunsystemet eller selve det at donere blod.


Plan for og nytte ved forsøget
Hvis du indvilliger i at deltage, vil vi
1. bede om lov til at indhente oplysninger om psykiske og legemlige sygdomme fra helbredsregistre
 
2. bede om lov til at gemme blodprøver taget i forbindelse med hver tapning i en forskningsbiobank
 
3. bede om lov til at kontakte dig, efter at du er udtrådt af donorkorpset, med henblik på at få yderligere oplysninger. Du vil til den tid igen blive spurgt, om du vil deltage i undersøgelsen.

Vi vil bruge dine helbredsoplysninger til at opgøre forekomsten af almindelige helbredsrelaterede forhold blandt bloddonorer. Vi vil også undersøge, om de helbredsrelaterede oplysninger og resultater fra analyser på dit blod, har betydning for udvikling af legemlige og psykiske sygdomme, du eventuelt udvikler senere i livet. Den viden som fås gennem undersøgelsen skal bruges til at målrette forskning og behandling indenfor en lang række sygdomme. Vi vil gerne understrege, at oplysninger, som indhentes i forbindelse med forsøget, vil blive behandlet fortroligt og kun blive brugt til forskning.

Biologisk materiale
Vi ønsker at opbevare blod til forskning i årsager til sygdom. Blodet vil blive opbevaret i en kombineret kvalitetssikrings og forskningsbiobank. Prøverne vil blive opbevaret under et tappenummer og er derfor ikke direkte personhenførbar. Da blodet bliver opbevaret som en del af kvalitetssikringen af blodbanker, vil det ikke blive destrueret, men du kan til enhver tid trække dit samtykke om deltagelse tilbage, hvorefter de helbredsrelaterede data vi har indsamlet bliver destrueret og de afgivne blodprøver ikke længere vil blive anvendt til forskningsformål.

Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper
Der er ingen kendte risici ved deltagelse i forsøget. Men da der kan være ubehag eller problemer ved deltagelse i forsøget, som vi ikke kender, vil vi bede dig om at fortælle, hvis du oplever problemer i forbindelse med forsøget.

Oplysninger om økonomiske forhold
Projektet forestås af de danske blodbanker, der løbende vil søge diverse almene fonde om midler til den fortsatte drift. Forsøgsansvarlige har ikke økonomiske interesser i forsøget.

Adgang til forsøgsresultater
Resultater fra forsøget vil blive offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter, ligesom offentliggjorte resultater løbende vil blive gjort nemt tilgængelige på hjemmesiden www.dbds.dk

Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Vi beder dig også om at læse det vedlagte materiale ”Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt”.

Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte personalet i blodbanken, der har givet dig dette skema eller kontakte forskerne bag undersøgelsen via hjemmesiden www.dbds.dk